بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۰۵۱ – ۱۱۱۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رودبار
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان دستگرد، دستگرد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ دی ۱۳۶۶؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ دی ۱۳۶۶؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ دی ۱۳۶۶؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۶ — بهمن ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۶ — بهمن ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ بهمن ۱۳۶۶؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ بهمن ۱۳۶۶؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: قتل؛ ۲۷ بهمن ۱۳۶۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۶ — اسفند ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۱۳۶۶ — اسفند ۱۳۶۶؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۷ اسفند ۱۳۶۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۶ — فروردین ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۶ — فروردین ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ فروردین ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۶۷ — تیر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ خرداد ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۷ — تیر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.