بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۰۵۱ – ۱۱۱۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۶؛ ومبلی، انگلستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، خیابان جمشید، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، خیابان جمشید، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، خیابان جمشید، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۶۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۶۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۶۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۶۶؛ استان مازندران، ايران، میدان میهن، گنبد کاووس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۶۶؛ استان مازندران، ايران، میدان میهن، گنبد کاووس
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ مهر ۱۳۶۶ — آبان ۱۳۶۶؛ استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ مهر ۱۳۶۶ — آبان ۱۳۶۶؛ استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ مهر ۱۳۶۶ — آبان ۱۳۶۶؛ استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ آبان ۱۳۶۶؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، جاده گوربند، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۷ آذر ۱۳۶۶؛ پاريس، فرانسه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ آذر ۱۳۶۶؛ استانبول، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۶؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، میدان هفت تیر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، میدان هفت تیر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ دی ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۶ — دی ۱۳۶۶؛ استان باختران، ايران، اسلام آباد غرب
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۶ — دی ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.