بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۸۵۱ – ۱۰۹۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۵ — آذر ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، کازرون
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۵ — آذر ۱۳۶۵؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۵؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ دی ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ دی ۱۳۶۵؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۶ دی ۱۳۶۵؛ هامبورگ، آلمان
اعدام: تيرباران؛ ۶ بهمن ۱۳۶۵؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۵ — بهمن ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۵ — بهمن ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ بهمن ۱۳۶۵؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان بروجن، بروجن
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ اسفند ۱۳۶۵؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۵ — اسفند ۱۳۶۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ فروردین ۱۳۶۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۵ — فروردین ۱۳۶۶؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ استان باختران، ايران، زندان شهربانی، باختران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ استان باختران، ايران، زندان شهربانی، باختران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ وين، اتريش
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.