بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۸۵۱ – ۱۰۹۰۰ از ۲۶۲۵۳
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۵ — آذر ۱۳۶۵؛ کازرون، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۵ — آذر ۱۳۶۵؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۵؛ سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ آذر ۱۳۶۵؛ کراچی، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶؛ مرز ایران - پاکستان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶؛ مرز ایران - پاکستان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ دی ۱۳۶۵؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ دی ۱۳۶۵؛ سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۶ دی ۱۳۶۵؛ هامبورگ، آلمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ بهمن ۱۳۶۵؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۵ — بهمن ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۵ — بهمن ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ بهمن ۱۳۶۵؛ زندان بروجن، بروجن، استان چهارمحال بختياری، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ اسفند ۱۳۶۵؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۵ — اسفند ۱۳۶۵؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ اسفند ۱۳۶۵؛ سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ فروردین ۱۳۶۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۵ — فروردین ۱۳۶۶؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان شهربانی، باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان شهربانی، باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ کوچه بارمهرزیگن، شماره ۱۶، وين، اتريش
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.