بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۸۰۱ – ۱۰۸۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۴ — فروردین ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ فروردین ۱۳۶۵؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: سنگسار؛ ۱۷ فروردین ۱۳۶۵؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: سنگسار؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: سنگسار؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: قتل؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۶۵ — اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۶۵ — اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ فروردین ۱۳۶۵ — اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: سنگسار؛ فروردین ۱۳۶۵ — اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مشگين شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ خرداد ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۵؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۵؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: بمبگذاری؛ ۱۰ تیر ۱۳۶۵؛ لندن، انگلستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اشنویه
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۵؛ استان کرمان، ايران، سيرجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: قتل؛ ۵ شهریور ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: قتل؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: قتل؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۵؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، کميته مشترک توپخانه، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، تکاب
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۵؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲ آبان ۱۳۶۵؛ ترکيه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آبان ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۱ آبان ۱۳۶۵؛ پاکستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۵؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۵؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.