بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۸۰۱ – ۱۰۸۵۰ از ۲۶۲۴۴
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۳ خرداد ۱۳۶۴؛ استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۶۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۹، ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۴ — خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۴ — خرداد ۱۳۶۴؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۴ — خرداد ۱۳۶۴؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ خرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ خرداد ۲۷، ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۴؛ رودسر، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ تیر ۱۳۶۴؛ اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ تیر ۱۳۶۴؛ اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۴؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۴؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ تیر ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۶۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تیر ۱۵، ۱۳۶۴؛ استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۴؛ آستان اشرفيه، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۴؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تیر ۲۳، ۱۳۶۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ تیر ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۴؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۴؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۶۴؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۸ مرداد ۱۳۶۴؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۴ — مرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۴؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۴؛ زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۴ شهریور ۱۳۶۴؛ اشنویه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ شهریور ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۴؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۴؛ همدان، استان همدان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.