بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۱۰۱ – ۴۱۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱ اسفند ۱۳۷۴؛ استانبول، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۲؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ آذر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۲؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی؛ ۱۵ بهمن ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ تیر ۱۳۶۲؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۰؛ استان اصفهان، ايران، خميني شهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ شهریور ۱۳۸۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ مهر ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زابل
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۶ فروردین ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، رشت

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.