بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۶۵۱ – ۲۷۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ قزوین، استان قزوین، ايران، زندان مرکزی
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ دی ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۱؛ پاکدشت، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۴ تیر ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ دی ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۹ — ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ دی ۱۳۷۳؛ دکان، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ آذر ۱۳۷۵؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۲؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۲؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۹۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۵ — دی ۱۳۸۵؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ فروردین ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۰؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۱؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.