بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۵۵۱ – ۲۶۰۰ از ۲۶۲۷۹
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۹۱؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰؛ استان قم، ايران، قم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان کازرون، کازرون
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان قزوین، ايران، قزوین
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۴؛ استان مازندران، ايران، میاندورود
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۱؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، جيرفت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۸ — خرداد ۱۳۸۸؛ استان هرمزگان، ايران، ميناب
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، نيريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان تهران، ايران، ورامين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۲؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۹۲؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۹۱ — ۱۳۹۲؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۱؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۸۶؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۸۷؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۸۷؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۸۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۹۲ — خرداد ۱۳۹۲؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ دی ۵، ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵؛ استان مازندران، ايران، زندان نوشهر، نوشهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ تیر ۱۳۵۹؛ استان زنجان، ايران، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۸۷؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی، شهر کرد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان کرمان، ايران، اسلام آباد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۱ — دی ۱۳۶۱؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان گيلان، ايران، لنگرود

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.