بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۵۵۱ – ۲۶۰۰ از ۲۶۳۳۵
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۹۱؛ ايران، يزد، استان يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۹۴؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰؛ ايران، قم، استان قم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۹۶؛ ايران، زندان ساری، ساری، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ ايران، زندان ساری، ساری، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۶؛ ايران، بابل، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۷؛ ايران، زندان کازرون، کازرون، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ ايران، قزوین، استان قزوین
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۴؛ ايران، میاندورود، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ ايران، استان هرمزگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (چوبیندر)، قزوين، استان زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ ايران، جيرفت، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۵؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۸ — خرداد ۱۳۸۸؛ ايران، ميناب، استان هرمزگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ ايران، اراک، استان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۹۵؛ ايران، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۱؛ ايران، نيريز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ ايران، کرج، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، ورامين، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ ايران، کرج، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۵؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۲؛ ايران، زندان شاهرود، شاهرود، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۹۱ — ۱۳۹۲؛ ايران، زندان سمنان، سمنان، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (چوبیندر)، قزوين، استان زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۸۶؛ ايران، يزد، استان يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۸۷؛ ايران، بروجرد، استان لرستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۸۷؛ ايران، زندان سمنان، سمنان، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۸۳؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲؛ ايران، زندان کارون، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۹۲ — خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (دستگرد)، اصفهان، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ دی ۵، ۱۳۹۰؛ ايران، شاهرود، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۹۰؛ ايران، شاهرود، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ ايران، بندرعباس، استان هرمزگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ ايران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۱؛ ايران، گرگان، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵؛ ايران، زندان مرکزی نوشهر، نوشهر، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، قزوين، استان زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۸۷؛ ايران، زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ ايران، اسلام آباد، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.