بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۰۱ – ۲۴۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۸ بهمن ۱۳۶۲؛ پاريس، فرانسه
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ خرداد ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۲ آذر ۱۳۷۳؛ استان همدان، ايران، قبرستان باغ بهشت، همدان
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، سپيدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ مهر ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مشگين شهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ مهر ۱۳۶۶ — آبان ۱۳۶۶؛ استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۴ دی ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۵۸ — ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۸ — شهریور ۱۳۶۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ خرداد ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ خرداد ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.