بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۷۰۱ – ۱۷۷۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ آذر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۳ — شهریور ۱۳۶۳؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ شهریور ۱۳۵۸؛ استان مازندران، ايران، گنبد کاووس
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۵۹؛ استان اصفهان، ايران، کاشان
اعدام: گردن زدن؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۸؛ استان همدان، ايران، میدان بوعلی سینا، همدان
اعدام: گردن زدن؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۸؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، ياسوج
اعدام: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۷۹؛ استان اصفهان، ايران، نجف آباد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، صومعه سرا
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۳؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.