بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۳۵۱ – ۱۶۴۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ آبان ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ استان گيلان، ايران، رودسر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۱ — شهریور ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۷۹؛ استان مرکزی، ايران، قم
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۸؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، بندر گز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.