بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۸۰۱ – ۱۵۸۵۰ از ۲۵۳۶۴
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، رامسر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ تیر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ مرداد ۱۳۶۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی سلماس، سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ تیر ۱۳۵۹؛ استان اصفهان، ايران، نجف آباد
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.