بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۶۰۱ – ۱۱۶۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۱؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مرداد ۱۳۵۸؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۸۳؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۷ دی ۱۳۶۰؛ ايران، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ دی ۱۳۶۰؛ ايران، کرج، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۴ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، نهاوند، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۲؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۹۴؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ ايران، درگز، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مرداد ۱۳۹۳؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، اردبيل، استان اردبيل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳ خرداد ۱۳۶۲؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ ايران، بروجرد، استان لرستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، بروجرد، استان لرستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، نهاوند، استان همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آبان ۱۳۹۲؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، استان بوشهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ اسفند ۱۳۵۸؛ ايران، قصر شيرين، استان کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۵ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴؛ ايران، رفسنجان، استان کرمان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.