بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۵۵۱ – ۱۱۶۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۸۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۷ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۷ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۴ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۲؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، درگز
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مرداد ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳ خرداد ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۸؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آبان ۱۳۹۲؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ اسفند ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، قصر شيرين
اعدام: تيرباران؛ ۵ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
اعدام: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ خرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.