بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۵۵۱ – ۱۱۶۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ لبنان، بيروت
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، خوی، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تنکابن، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ ايران، زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ اسفند ۱۳۶۱؛ ايران، بیجار، استان کردستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، اسلام آباد، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ خرداد ۱۳۶۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱ شهریور ۱۳۹۶؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ فروردین ۱۳۶۲؛ ايران، استان کردستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ فروردین ۱۳۶۲؛ ايران، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، قائم شهر، استان مازندران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۶؛ ايران، زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی گرگان، گرگان، استان گلستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.