بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۱۵۱ – ۱۱۲۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ اسفند ۱۳۸۵؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۸؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: شکنجه؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۵۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ تیر ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: شکنجه؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷؛ استان خراسان شمالی، ايران، زندان شیروان، شیروان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ تیر ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ آذر ۱۳۹۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۹۴؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۹۴؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ بهمن ۱۳۷۶؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران، بم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.