بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۲۰۱ – ۱۱۲۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۸؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، بهبهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۴ — آذر ۱۳۶۴؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، رامسر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۸؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ دی ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ آبان ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، بهبهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، قم
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۱ — مهر ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ استان اصفهان، ايران، شاهين شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۹۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، ياسوج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، نوشهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.