بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۱۰۱ – ۱۱۱۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ آبان ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ آبان ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، جهرم
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ دی ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲؛ الخالص، عراق، کمپ اشرف
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بندر گز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، کميته مشترک توپخانه، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ بهمن ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.