بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۶۵۱ – ۱۰۷۰۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۹۴؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۰؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ فروردین ۱۳۹۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ فروردین ۱۳۶۱؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۶۳؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مهر ۱۳۹۸؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۸۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۵۸؛ سنندج، استان کردستان، ايران، فرودگاه سنندج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ مرداد ۱۳۶۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ تیر ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آبان ۱۳۸۶؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۰؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: نحوه اعدام نامشخص
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.