بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۹۱۰۱ – ۹۱۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ تیر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، چالوس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۴؛ استان گلستان، ايران، زندان مرکزی گرگان، گرگان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان سمنان، ايران، سمنان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱ اسفند ۱۳۷۴؛ استانبول، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان کردستان، ايران، سقز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ترکمانچای، ميانه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۸۶؛ استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱ بهمن ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان ايلام، ايران، ايلام
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.