بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۹۲۰۱ – ۹۲۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه دیگر قتل خودسرانه؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ دی ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ استان کردستان، ايران، کامیاران
نحوه کشته‌شدن: بمب‌گذاری؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ مهر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، دوگنبدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ آبان ۱۳۹۵؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ خرداد ۱۳۷۱؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ تیر ۱۳۶۲؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۱ مرداد ۱۳۵۸؛ استان زنجان، ايران، قزوين
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، ايرانشهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۹؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، جهرم
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ استان خوزستان، ايران، اهواز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.