بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۹۵۱ – ۹۰۰۰ از ۲۵۷۱۷
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان سمنان، ايران، سمنان
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱ اسفند ۱۳۷۴؛ استانبول، ترکيه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ترکمانچای، ميانه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۸۶؛ استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱ بهمن ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۹ آبان ۱۳۸۳؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ تیر ۱۳۵۹؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ کپه، سويس
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.