بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۲۰۱ – ۵۲۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ تیر ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، هریس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مرند
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲؛ الخالص، عراق، کمپ اشرف
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، قزوين
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ مرداد ۱۳۵۸؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ دی ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ بهمن ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، ميناب
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، چابهار
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.