ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
کمیسیون بین المللی حقوقدانان

آیین دادرسی دادگاه های انقلاب اسلامی ۱۳۵۹

کمیسیون بین المللی حقوقدانان
۱۰ آذر ۱۳۵۹
گزارش