بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۳۵۱ – ۱۸۴۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۹ آبان ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۸۸؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ ۲۲ آبان ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۸۸؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۸۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۸۸؛ استان کرمان، ايران، زندان سیرجان، سيرجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ آذر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ آذر ۱۳۸۸؛ استان مازندران، ايران، نور
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ آذر ۱۳۸۸؛ استان خراسان شمالی، ايران، زندان بجنورد، بجنورد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۸؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۸؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۸؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۸؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۸؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ دی ۱۳۸۸؛ استان کرمان، ايران، زندان سیرجان، سيرجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ دی ۱۳۸۸؛ استان کرمان، ايران، زندان سیرجان، سيرجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه دیگر قتل خودسرانه؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه دیگر قتل خودسرانه؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه دیگر قتل خودسرانه؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تقاطع خیابان‌های آزادی و شادمان، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه دیگر قتل خودسرانه؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ دی ۱۳۸۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.