بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۷۵۱ – ۱۰۸۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ آبان ۱۳۶۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۴ — آذر ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۴ — آذر ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۴ — آذر ۱۳۶۴؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۴ — آذر ۱۳۶۴؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آذر ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲ دی ۱۳۶۴؛ استانبول، ترکيه
اعدام: حلق آویز؛ ۹ دی ۱۳۶۴؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، آباده
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، آباده
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۴ — دی ۱۳۶۴؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۴ — دی ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۴ — دی ۱۳۶۴؛ استان اصفهان، ايران، کاشان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۶۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، ايرانشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۴؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۴ — بهمن ۱۳۶۴؛ استان مرکزی، ايران، ساوه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، میدان شهدا، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، میدان شهدا، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۶۴؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۶۴؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۶۴؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ اسفند ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.