بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۵۵۱ – ۱۰۶۰۰ از ۲۶۲۷۹
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۳؛ استان مرکزی، ايران، دادسرای قم، قم
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۳؛ استان مرکزی، ايران، دادسرای قم، قم
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۳؛ استان مرکزی، ايران، دادسرای قم، قم
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۳؛ استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۳؛ استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ دی ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ دی ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ دی ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ دی ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ دی ۱۳۶۳؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۶۳؛ استان مرکزی، ايران، قم
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن، ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ بهمن ۱۳۶۳؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، میدان شهدا، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.