بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۵۰۱ – ۱۰۵۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۶۳؛ استان باختران، ايران، زندان دیزل آباد، باختران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۳؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ اسفند ۱۳۶۳؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۶۳؛ استان باختران، ايران، زندان شهربانی، باختران
اعدام: تيرباران؛ ۸ اسفند ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، ساری

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.