بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۴۵۱ – ۱۰۵۰۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۶۲؛ رودبار، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۶۲؛ رودبار، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۶۲؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۲؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۲؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۲؛ استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۲۶، ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: قتل فراقضایی؛ ۲۸ آبان ۱۳۶۲؛ استان کرمان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۹ آبان ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۹ آبان ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ آذر ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر، ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲ آذر ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.