بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۵۵۱ – ۲۴۶۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳ مهر ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، نقده
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آبان ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ خرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ خرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۸۰؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.