بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۴۵۱ – ۲۴۵۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان دریا، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ مرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۴؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آبان ۱۳۶۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۸۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، طبس
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۸۳؛ استان ايلام، ايران، دهلران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۷۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۷؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی، شهر کرد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۴؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۶۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان گلستان، ايران، زندان گنبد کاووس، گنبد کاووس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زابل، زابل
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.