بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۳۰۱ – ۱۸۳۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۶؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ استان مرکزی، ايران، خمين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، طبس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۱ — مرداد ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ دی ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان سراوان، سراوان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۲؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۵؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۰ مرداد ۱۳۹۱؛ استان بلوچستان، پاکستان، سیندک
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۱ شهریور ۱۳۸۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، نصرت‌‌آباد، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۲؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ مرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ اسفند ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ تیر ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.