بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۲۵۱ – ۱۸۳۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ آذر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۳ — شهریور ۱۳۶۳؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ شهریور ۱۳۵۸؛ استان مازندران، ايران، گنبد کاووس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۵۹؛ استان اصفهان، ايران، کاشان
نحوه کشته‌شدن: گردن زدن؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۸؛ استان همدان، ايران، میدان بوعلی سینا، همدان
نحوه کشته‌شدن: گردن زدن؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۸؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، ياسوج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۷۹؛ استان اصفهان، ايران، نجف آباد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، صومعه سرا
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۳؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زابل
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، مريوان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.