بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۴۲۰۱ – ۱۴۲۵۰ از ۲۶۳۲۳
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۳؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵؛ استان مازندران، ايران، نور
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۴؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۲؛ استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۷۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ خرداد ۱۳۸۷؛ استان مازندران، ايران، زندان بابل، بابل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، کازرون
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۹۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۲؛ استان خوزستان، ايران، هندیجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۸۵؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸؛ استان مازندران، ايران، زندان بابل، بابل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، جيرفت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۲؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ استان مرکزی، ايران، دليجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۸؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۲؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۸۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۳؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۹۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان بوشهر، ايران، زندان برازجان، برازجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۶؛ استان فارس، ايران، سپيدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۹۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ استان مرکزی، ايران، ساوه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۴؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، فومن
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ خرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.