بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۴۰۱ – ۵۴۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۹۰ — ۱۳۹۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۵؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ دی ۱۳۹۲؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی سلماس
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۹ مهر ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: ؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۵؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ بهمن ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۸ مهر ۱۳۷۰؛ رانیه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۷؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ خرداد ۱۳۶۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.