بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

حقوق بشر در مدیریت قضایی

کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد/ ترجمه بنیاد برومند
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
شورای کانون بین‌المللی وکلای دادگستری / ترجمه‌ای از بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۰ تیر ۱۳۸۸
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۲۷ آذر ۱۳۷۱
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۲۷ آذر ۱۳۷۱
سازمان ملل متحد/ ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۱ فروردین ۱۳۷۱
سازمان ملل متحد/ ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۰ اسفند ۱۳۷۰
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۲۳ آذر ۱۳۶۹
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۲۳ آذر ۱۳۶۹
سازمان ملل متحد/ترجمه پینال ریفورم اینترنشینال
۲۳ آذر ۱۳۶۹
سازمان ملل متحد/ترجمه پینال ریفورم اینترنشینال
۲۳ آذر ۱۳۶۹
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۹ شهریور ۱۳۶۹
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۹ شهریور ۱۳۶۹
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۹ شهریور ۱۳۶۹
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۲۴ آذر ۱۳۶۸
سازمان ملل متحد
۲۲ آذر ۱۳۶۴
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۸ آذر ۱۳۶۴
سازمان ملل متحد/ترجمه پینال ریفورم اینترنشینال
۸ آذر ۱۳۶۴
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۴ خرداد ۱۳۶۳
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۲۶ آذر ۱۳۵۸
سازمان ملل متحد/ترجمه پینال ریفورم اینترنشینال
۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۶
سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۲۵ آذر ۱۳۴۵