ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مجموعه اسناد حقوق بشر

فلسفه و تاریخ اسناد حقوق بشر

ج. رابرتسون
۱۳۷۷ — ۱۳۷۸