بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

جمهوری اسلامی و حقوق بشر

قوانین

کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
۱۹ فروردین ۱۳۹۳
کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
۱۰ خرداد ۱۳۹۲
کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
۱۵ فروردین ۱۳۹۲
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
۱۵ فروردین ۱۳۹۲
محمد حسین نیری
۱۳۹۰ — ۱۳۹۱
رييس قوه قضاييه - سيد محمود شاهرودي
۲۶ شهریور ۱۳۸۲
مهرانگيز کار
۲۴ دی ۱۳۸۱
کمیسیون امور قضایی شورای اسلامی و شورای نگهبان
۹ آذر ۱۳۶۴
وزیر کشور، ناطق نوری
۲۷ مرداد ۱۳۶۲