بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

جمهوری اسلامی و حقوق بشر

جمهوری اسلامی و نقد حقوق بشر

ستاد حقوق بشر ایران
۳ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری کار ایران - ایلنا
۱۴ مرداد ۱۳۹۵
آیت الله غلامعلی نعیم آبادی
۲۱ مرداد ۱۳۸۹
محمد جواد اردشیر لاریجانی
۱۱ خرداد ۱۳۸۷
آیت الله خمینی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸