بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

موریسیو شیبر

درباره

سن: ۶۵
ملیت: آرژانتين
مذهب: يهود
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۷ تیر ۱۳۷۳
محل: بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری