بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۶۰۱ – ۱۵۶۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ استان اصفهان، ايران، شاهين شهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ استان اصفهان، ايران، خميني شهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ استان اصفهان، ايران، خميني شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ استان اصفهان، ايران، شاهين شهر
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۷۵ — فروردین ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۷۵ — فروردین ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: قتل؛ ۱۶ فروردین ۱۳۷۶؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۷۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۷۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۷۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زابل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۷۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زابل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۶ — اردیبهشت ۱۳۷۶؛ استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۷۶ — خرداد ۱۳۷۶؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۷۶ — خرداد ۱۳۷۶؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۶؛ استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۷۶؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: قتل؛ ۱۳ تیر ۱۳۷۶؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ تیر ۱۳۷۶؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۷۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۷۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۷۶ — شهریور ۱۳۷۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۷۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مرداد ۱۳۷۶؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۷۶؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۷۶؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۷۶ — مهر ۱۳۷۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ مهر ۱۳۷۶؛ استان اصفهان، ايران، کاشان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ آبان ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.