بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۶۰۱ – ۱۵۶۵۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۷۵؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۷۵ — مرداد ۱۳۷۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۷۵ — مرداد ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۷۵ — مرداد ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۷۵ — مرداد ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۷۵ — مرداد ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۷۵ — مرداد ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۷۵ — مرداد ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۷۵ — مرداد ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۷۵ — شهریور ۱۳۷۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۷۵ — شهریور ۱۳۷۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۶ مهر ۱۳۷۵؛ سوادکوه، استان مازندران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ آذر ۱۳۷۵؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ قائنات، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ قائنات، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ سميرم، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ شاهين شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ خميني شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ خميني شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ شاهين شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۷۵ — فروردین ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۷۵ — فروردین ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: قتل؛ ۱۶ فروردین ۱۳۷۶؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۷۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۷۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۷۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۷۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۶ — اردیبهشت ۱۳۷۶؛ استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۷۶ — خرداد ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۷۶ — خرداد ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۶؛ استان کردستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.