بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۶۰۱ – ۱۵۶۵۰ از ۲۶۲۴۲
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ اداره پلیس، شهريار، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ اداره پلیس، شهريار، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۲ — ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۲ — ۱۳۷۳؛ پنجوين، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۲ — ۱۳۷۳؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۴ دی ۱۳۷۲؛ ترکيه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ دی ۱۳۷۲؛ سوئد
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ دی ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۸ بهمن ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۱ بهمن ۱۳۷۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۲ — بهمن ۱۳۷۲؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ بهمن ۱۳۷۲؛ حاجي آباد، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ بهمن ۱۳۷۲؛ سنگاسار، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ اسفند ۱۳۷۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ اسفند ۱۳۷۲ — فروردین ۱۳۷۳؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ اسفند ۱۳۷۲؛ بحرکه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ اسفند ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۹ فروردین ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ فروردین ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ فروردین ۱۳۷۳؛ حلبچه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ فروردین ۱۳۷۳؛ پنجوين، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ دربنديخان، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ خرداد ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ خرداد ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ خرداد ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ تیر ۱۳۷۳؛ کپنهاگ، دانمارک
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ تیر ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۱ تیر ۱۳۷۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۴ تیر ۱۳۷۳؛ پارک جنگلی چیتگر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.