بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۰۱ – ۸۵۰ از ۲۶۲۷۷
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ بهمن ۱۳۵۷؛ لواسانات، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۷؛ مدرسه رفاه، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۷؛ مدرسه رفاه، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۷؛ مدرسه رفاه، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۷؛ مدرسه رفاه، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ بهمن ۱۳۵۷؛ لواسانات، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۳۰ بهمن ۱۳۵۷؛ شيراز، کلیسای شمعون غیور، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ اسفند ۱۳۵۷؛ رودسر، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ اسفند ۱۳۵۷؛ خوانسار، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ اسفند ۱۳۵۷؛ انار، رفسنجان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۵۷؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۵۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.