بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۵۱ – ۸۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان خوزستان، ايران، ماهشهر
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ بهمن ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، لواسانات
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، مدرسه رفاه، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، مدرسه رفاه، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، مدرسه رفاه، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، مدرسه رفاه، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ بهمن ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، لواسانات
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ اسفند ۱۳۵۷؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ اسفند ۱۳۵۷؛ استان اصفهان، ايران، خوانسار
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ اسفند ۱۳۵۷؛ استان کرمان، ايران، انار، رفسنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۵۷؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.