بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۳۵۵۱ – ۳۶۰۰ از ۲۵۴۸۵
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۴ آبان ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۹۵؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۶۱؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵؛ جهرم، استان فارس، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۳ شهریور ۱۳۶۲؛ کميته مشترک توپخانه، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۸۹؛ زندان تربت جام، تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۸۹؛ زندان تربت جام، تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۳؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۳؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ آذر ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۰؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ آبان ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۱؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۹۱؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۹۳؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۱؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ آبان ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.