بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۳۳۵۱ – ۳۴۰۰ از ۲۵۴۱۶
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان سمنان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ مريوان، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۶۱؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: ؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ فسا، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۵۷؛ قبرستان باغ بهشت، همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ آذر ۱۳۶۳؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.