بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۸۰۱ – ۲۴۸۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، دماوند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، رودان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۲؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.