بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۴۵۱ – ۱۷۵۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، بهبهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۲؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ اردیبهشت ۱۳۶۱ — خرداد ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۶ خرداد ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۳؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ تیر ۱۳۶۳؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ خرداد ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ تیر ۱۳۶۳؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
اعدام: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۸؛ استان مازندران، ايران، گنبد کاووس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۷۹؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.