بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۳۵۱ – ۱۷۴۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۷؛ استان کردستان، ايران، زندان دزل آباد، پاوه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۸۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۳ — آبان ۱۳۶۳؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۷ مرداد ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ تیر ۱۳۵۸؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، کردکوی
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، کردکوی
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، کردکوی
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، کردکوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، چالوس
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، کردکوی
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.