بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۱۵۱ – ۱۷۲۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۹۷ — آبان ۱۳۹۷؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان يزد، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ مهر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، ساحل چمخاله، لنگرود
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ مهر ۱۳۹۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، نوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۵ خرداد ۱۳۶۱؛ استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۰؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۰؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ مهر ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ آذر ۱۳۷۶
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، سردشت
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۵ تیر ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ دی ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان دستگرد، دستگرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۱ — آذر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲؛ الخالص، عراق، کمپ اشرف
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ تیر ۱۳۵۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۱ فروردین ۱۳۶۴؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.