بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۷۰۱ – ۱۳۷۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ تیر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، لنگرود
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۷ آبان ۱۳۸۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ خرداد ۱۳۵۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ اسفند ۱۳۶۴؛ استان باختران، ايران، زندان دیزل آباد، باختران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، رودبار
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ شهریور ۱۳۹۳؛ استان مازندران، ايران، سوادکوه
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان مرکزی، ايران، ساوه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ استان همدان، ايران، تويسرکان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۹۷؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۹۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۹۵؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۹۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۹۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۶ — آذر ۱۳۸۶؛ استان مازندران، ايران، گنبد کاووس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان زنجان، ايران، ابهر

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.