بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۶۵۱ – ۱۳۷۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۹ خرداد ۱۳۵۸؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: اعدام خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آبان ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ دی ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ ايران، ساری، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۲ دی ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران، آمل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، مراغه، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ دی ۱۳۶۰؛ ايران، مراغه، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۱ — آذر ۱۳۶۱؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مشکین شهر، مشکین شهر، استان اردبيل
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، ساری، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۶؛ ايران، میدان هفت تیر، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۴؛ ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز
اعدام: اعدام خودسرانه؛ خرداد ۱۳۸۸ — تیر ۱۳۸۸؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ تیر ۱۳۹۲؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۵۹ — فروردین ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۲؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، اهواز، استان خوزستان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.