بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۳۵۱ – ۱۳۴۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ دی ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۷ اسفند ۱۳۶۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ خرداد ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان کرمان، ايران، اسلام آباد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۱؛ استان مازندران، ايران، بندر گز
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، درگز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۸۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸؛ استان گيلان، ايران، شهسوار
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۷۵ — مرداد ۱۳۷۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۰ دی ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.