بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۳۵۱ – ۱۳۴۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۶۲؛ ايران، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ دی ۱۳۵۹؛ ايران، همدان، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ خرداد ۱۳۵۸؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۹؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۰؛ ايران، خميني شهر، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۸۶؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۱؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ بهمن ۱۳۵۹؛ ايران، ماهشهر، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۶۳ — مرداد ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵؛ ايران، دیزل آباد، استان کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۸۴؛ ايران، تایباد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ دی ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۰؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۷؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.