بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۴۰۱ – ۱۱۴۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۸۳؛ استان مازندران، ايران، نکا
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۹۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: تيرباران؛ ۲ فروردین ۱۳۶۱؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، چالوس
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ بهمن ۱۳۶۶؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.